Informácie o nás

   

      Poľovnícky krúžok BUTEO  združuje študentov zo všetkých fakúlt SPU v Nitre, ktorích spája jedno z najkrajších  hobby - poľovníctvo. Je spätý s KHMHZ na FAPZ, ktorá organizuje spoločné a výučbové poľovačky na bažanty v revíri Dvorčany. PK BUTEO každoročne organizuje vo februári Poľovnícky ples, na ktorý je každý rok stále ťažšie kúpiť lístky...

 

Školský revír Dvorčany

 

Dvorčiansky les


Katastrálne územie: Okres Nitra: Dolné Krškany
Výmera lokality: 145,22 ha

 

Výukový poľovný revír Dvorčany tvoria:

- lesné pozemky vo vlastníctve Dolnomestského komposesorátu v Nitre vo výmere 139 ha v k.ú. Dvorčany,
- poľnohospodárske pozemky vo vlastníctve Dolnomestského komposesorátu v Nitre vo výmere 13 ha v k.ú. Dvorčany.
- poľnohospodárske pozemky známych vlastníkov, ktorých výmera jednotlivo nepresahuje 10 ha v zastúpení Poľnohospodárskeho družstva Ivanka pri Nitre vo výmere 80 ha v k.ú. Dvorčany a 4 ha v k.ú. Ivanka pri Nitre,
- poľnohospodárske pozemky známych vlastníkov ktorých výmera jednotlivo nepresahuje 10 ha v zastúpení Agile spol. s.r.o. Malý Cetín vo výmere 31 ha v k.ú. Veľké Janíkovce,
- vodné plochy známych vlastníkov, ktorých výmera jednotlivo nepresahuje 10 ha v zastúpení Mestského úradu v Nitre vo výmere 4 ha v k.ú. Veľké Janíkovce a 2 ha v k.ú. Dvorčany.

Takto uznaný poľovný revír pozostáva z:

- 152 ha poľnohospodárskej pôdy,
- 139 ha lesnej pôdy,
  - 6 ha vodných plôch.

Celková výmera uznaného Výukového poľovného revíru Dvorčany je 297 ha.

 

Ochrana katastrálneho územia Dolné Krškany:

 

Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0) a Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0).

Stupeň ochrany: 3

 

 

 

Náhľad do histórie PK BUTEO

 

     Vznik poľovníckeho krúžku sa datuje od roku 2000. S písaním kroniky sa začalo v roku 2003, ktorú začal písať vtedajší predseda Martin Fik. Za jeho predsedníctva sa začalo aj s poľovačkami na kačice a škodnú zver, kde boli pozvaní aj priatelia z Poľovníckeho krúžku vo Zvolene a taktiež aj s Poľovníckym plesom...

     Funkciu predsedníctva vykonávali ambiciózni študenti. Prvým predsedom PK BUTEO bol Peter Chudej, ktorý založil spolu s kamarátmi PK BUTEO. Ako druhý predsedoval Ján Mikurčík, tretím bol Ján Juhász, štvrtým už spomínaný Martin Fik, po ňom si získal funkciu predsedníctva Martin Nevolný, v poradí ako piaty. Ako šiesty predseda nasledoval Štefan Janega a súčasne pôsobiacim  predsedom je Ľubomír Krčmárik, teda ako siedmy predseda PK BUTEO. 

     So streľbami v Mojmírovciach v disciplíne skeet sa začalo ešte v začiatkoch pôsobenia PK BUTEO.  Po dvojročnej prestávke sa opäť konali v roku 2004 a majú tradíciu až do dnes.

     V roku 2004 sa uskutočnil po prvýkrát  Poľovnícky ples PK BUTEO, ktorý po veľmi dobrých ohlasoch  sa odvtedy koná každoročne. Vo februári tohto roku sa konal už 6.ročník. 

     Treba spomenúť, že na akciách, ako je strelnica v Mojmírovciach, sa stretávame  s priateľmi poľovníkmi z Poľovníckeho krúžku pri Technickej univerzite vo Zvolene a z Krúžku poľovníckej kynológie pri Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach a tak dlhoročne utužujeme medziuniverzitné vzťahy.

 

Vyhľadávanie

 

 

Anketa

Páčili sa Vám tohtoročné streľby v Mojmírovciach?

áno (3 494)
84%

nie (662)
16%

treba vylepšiť (17)
0%

Celkový počet hlasov: 4173